Regulamin

CEL GŁÓWNY

 1. popularyzowanie sportów proobronnych, wojskowości oraz służby w Siłach Zbrojnych RP
 2. popularyzowanie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu

TERMIN I MIEJSCE

 1. zawody odbędą się w dniu 19 sierpnia 2023 roku w Orzyszu
 2. baza imprezy: Plaża Miejska w Orzyszu, ul. Leśna 13
 3. start i meta: Plaża Miejska w Orzyszu, ul. Leśna 13

ORGANIZATORZY GŁÓWNI

Gmina Orzysz, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Nadleśnictwo Drygały, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu, Ochotnicza Straż Pożarna w Odojach, Klub Sportowy Śniardwy Orzysz

PARTNER TECHNICZNY

Warmiński Klub Rowerowy FAN – właściciel serwisu Superczas.pl, odpowiedzialny za szybkie płatności internetowe, system zapisów i elektroniczny pomiar czasu

KONTAKT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
ul. Osiedle Robotnicze 11a
12-250 Orzysz
tel. 87 423 01 86
biegtygrysa@orzysz.pl

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w zawodach jest zarejestrowanie się za pomocą formularza umieszczonego na stronie biegtygrysaorzysz.pl lub superczas.pl w terminie od 2 marca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (do 10 lipca 2023 r. w przypadku osób posiadających obywatelstwo inne niż polskie) oraz opłacenie wymaganej dla danej kategorii opłaty wpisowej.

KATEGORIE

 1. Zaprawa – trasa 10 km. + 30 przeszkód naturalnych i sztucznych (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze)
 2. Mała Beczka – trasa 20 km. + 60 przeszkód naturalnych i sztucznych (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze)
 3. Duża Beczka – trasa 30 km. + 80 przeszkód naturalnych i sztucznych + dodatkowe obciążenie (bieg indywidualny, bieg w butach i spodniach typu wojskowego)

OPŁATY

 1. wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od wybranej kategorii i daty dokonania płatności, według zasad:
data wpłatyZaprawaMała BeczkaDuża Beczka
od 01.03.2023 do 31.03.202360 zł70 zł80 zł
od 01.04.2023 do 20.05.202380 zł90 zł100 zł
od 21.05.2023 do 30.06.2023100 zł110 zł120 zł
od 01.07.2023 do 31.07.2023120 zł130 zł  150 zł
 • opłaty wpisowej należy dokonać najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r. za pomocą szybkich płatności internetowych. Usługę dostarcza serwis Przelewy24. Link do płatności każdy uczestnik otrzyma w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację na imprezę
 • podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem serwisu Przelewy24 jest Warmiński Klub Rowerowy FAN (właściciel serwisu Superczas.pl) 10-145 Olsztyn, ul. Morska 43, nr rejestru KRS: 0000223605 REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, kontakt@superczas.pl
 • w razie jakichkolwiek nieprawidłowości przy wykorzystaniu systemu szybkich płatności internetowych Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty transakcji na adres email: kontakt@superczas.pl
 • osoby, które nie dokonają płatności w wymaganym terminie będą usuwane z listy startowej
 • opłata wpisowa nie podlega zwrotowi

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 1. organizatorzy w ramach opłaty wpisowej zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie w następującej formie:
 • nocleg z 18 na 19 sierpnia 2023 r. w hali MOSiR
 • posiłek (grill, grochówka wojskowa) w dniu 19 sierpnia 2023 r.
 1. zakwaterowanie odbywa się w hali MOSiR Orzysz (ul. Osiedle Robotnicze 11a) wraz z dostępem do toalet, pryszniców i prądu
 2. zawodnicy korzystający z noclegu muszą zapewnić we własnym zakresie: śpiwór, karimatę, zagłówek oraz inne przybory osobiste
 3. zakwaterowaniem i wyżywieniem objęte są wyłącznie osoby ujęte w zgłoszeniach

ZASADY UDZIAŁU

 1. prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat
 2. każdy zawodnik podczas weryfikacji w biurze zawodów, musi wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przestrzeganiu postanowień w nim zawartych (załącznik nr 1) oraz oświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 3). Brak złożenia oświadczeń skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach.
 3. osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna do udziału w zawodach (załącznik nr 2), którą muszą przedstawić podczas weryfikacji w biurze zawodów – brak oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach
 4. dopuszcza się start osób z obywatelstwem innym niż polskie. Zgłoszenia takich osób przyjmowane są najpóźniej do 10 lipca 2023 r. Osoba w trakcie rejestracji w polu uwagi wpisuje swoje obywatelstwo
 5. zawodnicy mogą posiadać rękawice ochronne, nakrycia głowy, opatrunki osobiste, prowiant, wodę, a także plecaki
 6. w sprawie rzeczy niewymienionych w regulaminie i sytuacji spornych o dopuszczeniu do startu decyduje Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne
 7. na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz wyrobów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod warunkiem wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie
 8. każdy zawodnik jest zobowiązany do okazania w biurze zawodów dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej w przypadku młodzieży do lat 18
 9. potwierdzenie zgłoszeń (przekazanie organizatorom oświadczeń, złożenie podpisów), wydanie numerów startowych/opasek identyfikacyjnych nastąpi w biurze zawodów
 10. w biurze zawodów zlokalizowany zostanie depozyt. Rzeczy pozostawione w depozycie będzie można odebrać po ukończeniu biegu na podstawie numeru zawodnika

PRZESZKODY

 1. naturalne: rowy, cieki wodne, zarośla, bagna, wzniesienia
 2. sztuczne: ściany, liny, poręcze, wilcze doły, worki z piaskiem, podnoszenie ciężarów

LIMIT CZASU

 1. Zaprawa – 3 godziny
 2. Mała Beczka – 4,5 godziny
 3. Duża Beczka – 6 godzin
 4. uczestnicy pozostający na trasie po upływie przewidzianego czasu na ukończenie dystansu mogą zostać zdjęci przez organizatorów z trasy i przewiezieni na miejsce startu/mety

PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. szczegółowy przebieg trasy dla poszczególnych kategorii zostanie przedstawiony najpóźniej w dniu zawodów
 2. w trakcie biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu
 3. w kilku punktach trasy znajdować się będą pośrednie punkty pomiaru czasu. Niezaliczenie któregokolwiek pośredniego pomiaru czasu skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika
 4. na całej długości trasy nad przestrzeganiem regulaminu, zaliczaniem pokonywanych przeszkód czuwać będą sędziowie. Decyzja sędziów co do zaliczenia pokonanej przeszkody lub nieprzestrzegania postanowień regulaminu jest niepodważalna
 5. zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
 6. próby pokonania przeszkody można dokonywać do skutku
 7. niepokonanie którejkolwiek przeszkody skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika
 8. opuszczenie wyznaczonej trasy przez zawodnika będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją
 9. zawodnik zdyskwalifikowany może kontynuować bieg, jednak w klasyfikacji generalnej zostanie oznaczony jako DNF (DiD Not Finish)
 10. w kategoriach Mała Beczka i Zaprawa uczestnicy mają prawo startu w dowolnym obuwiu i dowolnym ubiorze wierzchnim
 11. w kategorii Duża Beczka, uczestnicy przez cały czas trwania zawodów zobowiązani są do startu w ubiorze wojskowym typu polowego (dowolnego kamuflażu, również obcych państw) tj. spodni mundurowych i butów wojskowych za kostkę na sztywnej podeszwie (w przypadku braku butów wojskowych dopuszcza się opcjonalnie start w butach tzw. trekkingowych za kostkę na sztywnej podeszwie). Obowiązuje dowolne nakrycie wierzchnie (koszulka, bluza, itp.)
 12. nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach

KLASYFIKACJA GENERALNA

 1. w kategoriach Duża Beczka, Mała Beczka i Zaprawa prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn, bez podziału na wiek
 2. ostateczne klasyfikacje zostaną podane najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2023 r. na stronie biegtygrysa.orzysz.pl

NAGRODY

 1. każdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym koszulkę oraz zestaw gadżetów
 2. każdy uczestnik przekraczający linię mety otrzyma pamiątkowy medal
 3. trzej najlepsi uczestnicy/uczestniczki w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe
 4. nagrody, upominki oraz pakiety startowe zawodnicy zobowiązani są odebrać osobiście w dniu zawodów

UTRWALANIE OBRAZÓW I DŹWIĘKÓW

 1. na trasie przebiegającej przez teren poligonu tj. Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz przebywać mogą jedynie media, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia
 2. zgłoszenia należy kierować do: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 11a, 12-250 Orzysz, tel. 87 423 01 86, mosir@orzysz.pl
 3. na trasie nieprzebiegającej przez teren OSPWL Orzysz dozwolone jest przebywanie mediów bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom
 4. uczestnicy zawodów chcący uczestniczyć w Biegu Tygrysa z kamerą akcji typu np.: „Go Pro” muszą poinformować o tym fakcie organizatorów przed końcem terminu zapisów. W przypadku braku zgłoszenia, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy startu uczestnika z kamerą

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników
 2. uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
 3. organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Ostateczne zmiany muszą zostać podane najpóźniej w komunikacie organizacyjnym przed startem danej kategorii
 4. zawodnik podlega dyskwalifikacji jeżeli: nie przestrzega regulaminu zawodów, nie podporządkowuje się instrukcjom lub poleceniom sędziego, nie przestrzega przepisów dotyczących stroju określonych w regulaminie zawodów lub nie ukończył biegu w określonym limicie czasowym
 5. w trakcie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z pojazdów mechanicznych
 6. zawodnikom przysługuje prawo złożenia protestu wyłącznie w formie pisemnej Sędziemu Głównemu w ciągu 30 min. od ogłoszenia komunikatu o wynikach, po wpłaceniu kaucji protestacyjnej w wysokości 50 zł. (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi)
 7. ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Komisji Sędziowskiej
 8. sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny
 9. każdy uczestnik startujący w zawodach musi liczyć się z ewentualnymi kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdjęcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej
 10. organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niektórych przeszkód jak również elementów trasy biegu w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych

PolishEnglishGerman